के हुन्छ भने म तिर्न छैन मेरो पत्नीको भत्ता र अन्य भुक्तानी । भियतनाम कानूनी सल्लाह